Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2014

སྨྱུག་གུ་དང་མེ་མདའི་ལེའུ་གཉིས་པ། The Pen N' Guns II

Pen N` Guns

The Yak Elegy V

གཡག་གི་མགོ་བོད་ཡིག་རེད། གཡག་གི་ལུས་རྒྱ་ཡིག་རེད། གཡག་གི་མཐའ་དབྱིན་ཡིག་གིས་བསྐོར། འདི་ནི་གཡག་གི་སྐྱོ་གླུ་ལེའུ་ལྔ་བའོ།